Projektování staveb pro kolejovou dopravu

Společnost DIPRO se dlouhodobě orientuje na projektování staveb pro kolejovou dopravu. Nabízíme zpracování vyhledávacích studií vedení tras kolejové dopravy, územně  technických a dopravně urbanistických studií i studií proveditelnosti staveb pro kolejovou dopravu. Při tom vždy uplatňujeme komplexní pohled na území, jeho specifika a charakteristiky i předpokládaný budoucí urbanistický rozvoj i ochranu životního prostředí v okolí navrhovaných kolejových tras.Umíme zpracovat projektovou dokumentaci modernizací a rekonstrukcí železničních tratí stejně tak jako dokumentaci doplnění vlečkových kolejišť v nově budovaných nebo rekonstruovaných průmyslových a skladových areálech. Mimo jiné jsme projektově připravili i speciální vícerozchodné kolejiště pro přestavbu závodu na výrobu kolejových vozidel.Máme zkušenosti i s projektovou přípravou novostaveb i rekonstrukcí úzkokolejných tratí.Zejména pak nabízíme komplexní projektovou přípravu novostaveb, modernizací a rekonstrukcí tramvajových tratí včetně kolejišť ve vozovnách a depech a to ve všech stupních projektové dokumentace počínaje dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace pro realizaci stavby i dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, popřípadě i dokumentace skutečného provedení stavby.Je-li to požadováno, zajišťujeme pro stavebníka i potřebnou inženýrskou činnost, tj. projednání územního rozhodnutí a stavebního povolení.Rovněž tak zpracováváme i dokumentaci geometrie kolejových oblouků, rozvětvení, křížení a kolejišť ve vozovnách jako podklad pro výrobu kolejových konstrukcí.Dlouhodobě se systematicky zabýváme problematikou ochrany okolní zástavby proti hluku a zejména proti přenosu vibrací z kolejové dopravy.  Již v polovině 90. let minulého století jsme zpracovali projekt pro první použití podštěrkových rohoží pro tlumení šíření vibrací do podloží tratě, včetně návrhu tzv. „L“ prefabrikátů pro boční uložení rohoží k zamezení šíření vibrací do sousedních vozovek a tudy do zástavby.Obdobně jsme zpracovali i projekt na první aplikaci zatravněného krytu kolejišť tramvajových tratí, zaměřeného na lepší začlenění tratě do okolí, zvýšení estetiky vzhledu tělesa tramvajové tratě i na snížení hluku vyzařovaného do okolí při pojezdu kolejovými vozidly.