Zásady politiky kvality

Zásady politiky kvality v DIPRO s.r.o.®

1.     Vztah SMK  k celkové obchodní politice firmy

Společnost DIPRO vychází z toho, že dodržování a aktualizace systém SMK je výhodné pro efektivní vedení společnosti a řízení procesů uvnitř i navenek. Proto bude soustavně uplatňovat a průběžně rozvíjet zavedený SMK tak, aby si dlouhodobě udržela své zavedené postavení na trhu i to i přesto, že dle novely Zákona o veřejných zakázkách doložení certifikace dle ČSN EN ISO 9001 nemá být součástí kvalifikačních podmínek.


2.     Využívání SMK v řízení firmy

Vedení společnosti se ve spolupráci s vedoucími projektů a vedoucími pracovních týmů i nadále zaměří na průběžné vedení stanovených záznamů tak, aby se dále prohlubovala aktuálnost a jejich vypovídací schopnost faktografické základny pro operativní řízení firmy i pro upřesňování obchodní strategie a marketingu.Vedení společnosti bude průběžně vytvářet podmínky pro naplňování zdrojů potřebných pro rozvoj společnosti.

3.     Soustavná údržba a zlepšování SMK ve firmě DIPRO

Vedení společnosti se spolu s manažerem kvality a ve spolupráci s vedoucími projektů a vedoucími pracovních týmů bude i nadále zaměřovat na soustavné zlepšování a aktualizaci SMK.Zvláštní pozornost bude věnována případným neshodám nebo reklamacím a stanovení nápravných a preventivních opatření k zamezení jejich opakování.


4.     Vztah k zákazníkům

Trvalým úkolem vedení společnosti a všech zaměstnanců je udržení vysokého standardu kvality zpracovávané dokumentace, výkonu inženýrské činnosti i výkonu autorského dozoru.Vedení společnosti se proto ve spolupráci s vedoucími projektů a vedoucími pracovních týmů bude průběžně věnovat rozpoznávání potřeb zákazníků a včasnému reagování na tyto potřeby a usilovat o další zvyšování kvality výsledného produktu (zejména vytvářené projektové dokumentace).Soustavně budou sledovány trendy vývoje materiálově technické a normativní základny stavebních oborů, jimiž se firma zabývá s cílem dosahování na nejvyšší technické a ekonomické úrovně zpracovávaných projektů a výkonu AD a IČ.Soustavně se i nadále budeme věnovat i zvyšování kvality produkce a výkonnosti procesu využíváním počítačových návrhových metod ve všech oborech projektování, včetně využití 3D modelů a dat z geoinformačních systémů.

5.     Ekologie

Vedení společnosti se ve spolupráci s vedoucími projektů bude soustavně zaměřovat na uplatňování ekologických hledisek v hlavním produktu firmy – ve vytvářené projektové dokumentaci.Vedení společnosti bude nadále podporovat ekologické chování firmy podporou dodržování zásad třídění a ukládání vytvářených odpadů.Při nákupech nové techniky a spotřebičů bude zásadně dávána přednost výrobkům s nižší spotřebou energií a, kde to bude možné, bude preferováno využívání recyklovaných materiálů a technologií šetrných k životnímu prostředí (regenerovaný spotřební materiál do tiskáren apod.).Vedení společnosti bude i nadále podporovat využívání jízdních kol pro cesty do zaměstnání.